ZÁKAZNICKÝ SERVIS: shop@lulis.cz

60 dní na vrácení zboží

doprava zdarma při nákupu nad 1500 kč

VOP

1. Všeobecná ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti FashionShop.sk, s.r.o. se sídlem Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 45 595 801, DIČ: 2023089893, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov I, oddíl Sro, vložka č.: 23395/P (dále jen „prodávající“), a kupujícího (dále jen „kupující“) při koupi zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího www.fashionshopcz.cz (dále jen „Lulis.cz“) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen „kupní smlouva“). (Prodávající a kupující společně dále jen „smluvní strany“).
Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník , a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

 


2. Vymezení pojmů


Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby, a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.
Spotřebitel (kupující) - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.
Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentě odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky, a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.


Kontaktní údaje prodávajícího pro kupující:
FashionShop.sk, s.r.o., Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika
E-mail: shop@lulis.cz

 

 


3. Objednávání zboží

Kupující může uskutečnit objednávku zboží u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu Lulis.cz
Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a je závazná.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty.
Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinně označených údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka, která nebude obsahovat všechny povinné údaje, nemusí být prodávajícím akceptována.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

 

4. Storno objednávky

Objednávka je považována za závaznou po jejím doručení prodávajícímu.

- Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího, a to zasláním e-mailu na adresu shop@lulis.cz. V žádosti o zrušení objednávky uvede kupující číslo objednávky. Prodávající potvrdí kupujícímu stornování objednávky.

- Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1. V případě neúplného nebo chybného vyplnění objednávkového formuláře kupujícím.
2. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedodání zboží dodavatelem ho prodávající nedokáže ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami dodat kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 7 kalendářních dnů.

 

5. Dodaní zboží

Prodávající doručuje zboží prostřednictvím České pošty .
Za dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím.
Objednané zboží bude v co nejkratším možném čase zasláno prostřednictvím České pošty, a.s. na jméno a adresu objednávajícího, a to ve lhůtě od 1 do 9 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky kupujícím v závislosti na dostupnosti zboží na skladě (dostupnost na skladě a termín odeslání je uveden u každého zboží).
Kupující bude e-mailem informován o nejbližším možném termínu dodání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lhůty dodání zboží. Taková změna bude kupujícímu neprodleně oznámena e-mailem a kupující má právo na odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy však musí být prodávajícímu neprodleně oznámeno e-mailem na shop@lulis.cz
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

6. Poštovné

Výše poštovného při platbě předem na bankovní účet představuje 90,-Kč (doručení kurýrem DPD), alebo 100,-Kč(doručení Českou poštou). Při zaslaní na dobírku je poštovné 130,-Kč (doručení kurýrem DPD). Při nákupu nad 1500,- Kč je poštovné zdarma.

7. Ceny, platební podmínky a způsob platby

Ceny uvedené na stránce internetového obchodu Lulis.cz jsou platné v době objednání zboží. Ceny neobsahují náklady na poštovné a balné.
Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na internetové stránce. Změna ceníku nemá žádný vliv na dříve potvrzené objednávky, pokud není uvedeno jinak.

V případech, kdy v e-shopu při určitém zboží není cena uvedena, případně je uvedena nulová cena, znamená to, že cena zboží v daném okamžiku není přesně známa. V takovém případě se odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu považuje za projevení zájmu o dodání daného zboží a cena bude kupujícímu sdělena dodatečně. Po oznámení ceny zboží má kupující právo objednávku potvrdit nebo odmítnout. V takovém případě se objednávka považuje za závaznou momentem potvrzení po oznámení ceny.

Po uskutečnění objednávky bude na e-mail kupujícího zasláno potvrzení objednávky spolu s potřebnými údaji k platbě. Daňový doklad - faktura bude odeslána spolu s objednaným zbožím.
Kupující může provést platbu následujícími způsoby:
PLATBA PŘEDEM: Při tomto způsobu platby je kupujícímu zasláno zboží poštou po uhrazení a připsání celé částky za zboží uvedené v elektronické objednávce na účet společnosti FashionShop.sk, s.r.o.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku lze zboží zakoupené v e-shopu www.lulis.cz vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 pracovních dnů od jeho převzetí.
Oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno e-mailem (shop@lulis.cz) do skončení lhůty pro odstoupení a zároveň musí být prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu a obalu se všemi doklady a dokumentací, které byly kupujícímu dodány.
Zboží musí být dodáno v originálním obalu, v původním stavu, s visačkami, nenošené, nepoškozené a bez známek používání. Ke zboží je kupující povinen přibalit vyplněný Výměnný/reklamační formulář, který je zveřejněn na stránkách www.lulis.cz, kde uvede kromě jiných požadovaných údajů číslo účtu nebo zboží, za které by vrácené zboží chtěl vyměnit.
Cena za vrácené zboží bude zákazníkovi vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bankovním převodem.
V případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok si účtovat oprávněné náklady spojené s vrácením zboží a také v případě opotřebení i částku odpovídající tomuto opotřebení.
Přepravní náklady při vrácení zboží hradí zákazník. Zboží vrácené na způsob dobírky nebude přijato.
Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

9. Záruční podmínky a záruční doba

Záruční podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění.
Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží kupujícímu. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.
Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční doklad.
Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje Reklamační řád, který je zveřejněn na FashionShopcz.cz.


10. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. 136/2014 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou k plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Kupující má dále práva dle § 28 zákona č. 136/2014 CFU, ve znění pozdějších předpisů, tj především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na odpis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely. Provozovatel může třetím stranám nebo veřejnosti poskytnout souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak na základě nich nelze žádným způsobem identifikovat jednotlivé zákazníky.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se předpokládá podle ust. § 15 odst. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

-  Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803 / S

- Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, Vložka č.26367 / B

Kupující odpovídá za pravdivost a správnost uvedených osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.lulis.cz.

 

Náš newsletter již odebírá 6279 uživatelů, připojte se i Vy

Chcete dostávat informace o novinkách a akcích a navíc pravidelný magazín od našeho fashionexperta zdarma?